Unikátny liečivý prameň

VOP  apartmány diamond v podhájskej

Cena dňaizba/noc

Cena dňa pri rezervácii na našom webe už od

45 €

Ak nájdete ponuku našich apartmánov s nižšou cenou, cenu dorovnáme!

VOP

Všeobecné obchodné podmienky ubytovania
 
1. Úvodné ustanovenia
 
1.1 Spoločnosť Arcadia-Podhájska, s.r.o., Senčianská 620/132, 941 48 Podhájska, IČO: 52460592
DIČ: 2121080808, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.
48645/N (ďalej len „Poskytovateľ"), za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností v
súvislosti s poskytovaním služieb ubytovania ako aj ďalších súvisiacich služieb (ďalej aj ako „Služba"
alebo „Služby") a právnickými alebo fyzickými osobami, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov
Poskytovateľom vydáva tieto Všeobecné obchodné podmienky ubytovania (ďalej len „VOP").
1.2 Aktuálne VOP tvoria neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
 
2. Definícia pojmov
 
2.1. Poskytovateľ je spoločnosť Arcadia-Podhájska, s.r.o., Senčianská 620/132, 941 48 Podhájska,
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č. 48645/N.
2.2. Objednávateľ je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je v zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom
na základe osobitnej Zmluvy o ubytovaní.
2.3. Zmluvnými stranami sa rozumejú Poskytovateľ a Objednávateľ, ktorí uzavreli Zmluvu o ubytovaní.
2.4. Tretie subjekty, tretie osoby sú akékoľvek iné osoby a subjekty odlišné od Poskytovateľa a Objednávateľa, ak nie je v Zmluve a týchto VOP
ustanovené inak.
2.5. Zmluva o ubytovaní (ďalej aj „Zmluva") je zmluva v ústnej alebo písomnej forme
uzavretá medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, ktorej predmetom je: a) záväzok Poskytovateľa
poskytovať Objednávateľovi ubytovacie služby v ubytovacom zariadení „Apartmany Kyjev“ bližšie
špecifikované v Zmluve, a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok ďalej dohodnutých touto Zmluvou
a VOP, b) záväzok Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi odplatu vo výške, spôsobom a za
podmienok upravených v aktuálnom cenníku služieb a ďalej dohodnutých Zmluvou a VOP.
2.6. Služba alebo služby sú ubytovacie služby poskytnuté v zariadení „Apartmany Kyjev“ v AD Diamond
a Diamond 2 na adrese Podhájska 992, 94148 Podhájska (ďalej len „Služba“).
2.7. Cenník služieb je záväzný cenník zverejneným Poskytovateľom na jeho internetovej stránke Poskytovateľa.
Poskytovateľ je oprávnený cenník služieb kedykoľvek meniť podľa vlastného uváženia. Zmena
cenníka služieb je neúčinná pre Objednávateľa, ktorý uzatvoril Zmluvu v čase pred uskutočnenou
zmenou cenníka, pričom Služba mu ešte nebola poskytnutá.
2.8. Internetová stránka Poskytovateľa je www.podhajska-ubztovanie.sk.
2.9. Identifikačné údaje Objednávateľa sú u fyzickej osoby meno,
priezvisko, titul, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo dokladu
totožnosti, u právnickej osoby názov, sídlo, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo,
identifikačné číslo pre DPH ak je platcom DPH, zodpovedná osoba konajúca v mene spoločnosti.
2.10. Osobné údaje sú údaje definované podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v
znení neskorších predpisov.
2.11. Návrh na uzavretie zmluvy je písomný dopyt na poskytnutie služby
zaslaný Objednávateľom Poskytovateľovi (rezervácia).
2.12. Rezervačná záloha je rezervačný poplatok, ktorý je Objednávateľ povinný uhradiť bez zbytočného odkladu od akceptácie návrhu
(rezervácie) Poskytovateľom, a to spravidla vo výške 30-100 % (podľa podmienok rezervácie ) z
celkovej ceny poskytovanej Služby na účet Poskytovateľa uvedený v akceptácii objednávky
2.13. Pojmy a výrazy definované a použité v týchto VOP sa zhodujú s významom pojmov a výrazov vo
všetkých záväzkových právnych vzťahoch medzi Poskytovateľom a Objednávateľom, týkajúcich sa
Služieb, pokiaľ nie je všeobecne záväzným právnym predpisom ustanovené alebo Zmluvnými
stranami výslovne písomne dojednané inak.
 
3. Podmienky poskytovanie Služieb
 
3.1 Poskytovateľ poskytuje Služby na základe Zmluvy uzatvorenej v ústnej alebo písomnej forme s
Objednávateľom. Poskytovateľ a Objednávateľ vstupujú do zmluvného vzťahu za podmienok
stanovených vo VOP. VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
 
4. Uzavretie Zmluvy, Objednanie Služieb, Zrušenie pobytu a refundácia uskutočnených platieb.
 
4.1 Návrh na uzavretie Zmluvy (rezerváciu) môže objednávateľ doručiť poskytovateľovi osobne,
písomne poštou, alebo e-mailom, alebo prostredníctvom formulára na stránke Poskytovateľa.
Rezervácia sa považuje za akceptovanú tým, že poskytovateľ písomne potvrdí (akceptuje) rezerváciu
objednávateľa.
4.2 Na akceptáciu rezervácie sa vyžaduje písomné potvrdenie zo strany poskytovateľa zaslané bez zbytočného odkladu po doručení rezervácie. V prípade, ak si poskytovateľ
túto povinnosť nesplní a rezerváciu písomne nepotvrdí najneskôr v lehote do 10 pracovných dní od jej
doručenia, má sa za to, že rezerváciu neakceptoval.
4.3 Zmluva je uzavretá v momente záväzného akceptovania návrhu na uzavretie zmluvy Objednávateľa Poskytovateľom vo forme e-mailovej správy
Poskytovateľa zaslaného Objednávateľovi.
4.4 V návrhu na uzavretie zmluvy (rezervácii) je potrebné vyplniť nasledovné údaje ako: meno a priezvisko/obchodné meno Objednávateľa, miesto trvalého
pobytu/ sídlo, IČO (pri podnikateľoch) spôsob platby, počet ubytovaných hostí, požadovaný termín
ubytovania, osobitné požiadavky Objednávateľa na Služby.
4.5 Záväzné akceptovanie návrhu na
uzavretie zmluvy obsahuje údaje o dátume poskytnutia Služby ubytovania, termíne nástupu na
ubytovanie, termíne ukončenia ubytovania, výške ceny za ubytovanie, výške rezervačnej zálohy,
počte ubytovaných hostí, číslo bankového účtu Poskytovateľa.
4.6 Poskytovateľ má právo odmietnuť uzavrieť Zmluvu podľa vlastného uváženia.
4.7 Zmluvné strany sa dohodli, že okamihom akceptácie návrhu podľa predchádzajúcich bodov sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať služby v rozsahu
akceptovanej objednávky.
4.7 Pri rezervovaní doplnkových služieb má objednávateľ nárok iba na poskytnutie takého počtu služieb, ktoré si riadne rezervoval. Rozhodujúcim je v tomto prípade
potvrdenie rezervovania, ktoré je dokladom aj pre prevádzkovateľa aj pre objednávateľa.
4.8 Objednávateľ má kedykoľvek nárok na dodatočné doplnenie rezervovania a rozšírenie rezervovaných služieb aj po vykonaní rezervácie.
4.9 Objednávateľ potvrdením objednávky (emailom, písomne, faxom, úhradou zálohy za pobyt,) potvrdzuje, že sú mu tieto podmienky a storno podmienky
ako aj ubytovací poriadok známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich akceptuje. Hosť je povinný dodržiavať tieto ustanovenia.. Pri zrušení rezervácie pobytu má
Poskytovateľ právo zúčtovať storno poplatky, ktoré sú uvedené pri potvrdení rezervácie.
Základné storno podmienky:
1. v termíne do 60 dní pred začiatkom akcie bez poplatkov
2. od 60 do 31 dní – 30% z ceny ubytovania za každého odhláseného účastníka
3. od 30 do 6 dní - 50% z ceny ubytovania za každého odhláseného účastníka
4. od 5 dní a menej – má dodávateľ nárok účtovať poplatok vo výške 100% za každého odhláseného účastníka ubytovanie a stravovanie.
Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb. Oznámenie
o odstúpení od zmluvy pošle poštou, mailom prípadne doručí iným preukázateľným spôsobom na
adresu prevádzkovateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia na
adresu Poskytovateľa (pre zamedzenie nejasností odporúčame overiť doručenie telefonicky). Za
odstúpenie od zmluvy zo strany Objednávateľom sa tiež považuje Objednávateľom požadovaná
zmena zmluvy (zmena termínu pobytu menej než 30 dní pred nástupom, zníženie počtu osôb.).
Pri nižšom počte osôb na izbe (príp. v celom objekte pokiaľ bol rezervovaný), než bolo dohodnuté,
platí Objednávateľ vyššiu cenu. Odporúčame klientom, aby o tejto skutočnosti bezodkladne informovali penzión a dohodli sa na ďalšom postupe.
V prípade, že Objednávateľ v priebehu pobytu svojvoľne zruší časť pobytu (napr. kvôli nepriaznivému
počasiu.), nemá nárok na finančnú náhradu za nečerpané služby. So stornovanou kapacitou môže Poskytovateľ voľne disponovať.
4.10 Bez ohľadu na spôsob úhrady rezervovaných služieb zo strany objednávateľa spôsob refundácie, ak má na ňu objednávateľ nárok v zmysle týchto obchodných
podmienok, je vykonaný vždy bankovým prevodom z účtu poskytovateľa služieb. Celková výška
refundovaných služieb v Eurách bude ponížená o všetky náklady spojené s pôvodnou úhradou
objednávateľa (bankové poplatky, poplatky za služby pri platbách kartou, iné poplatky spojené s
úhradou).
4.11 Ubytovací čas je medzi 14:00 – 18:00. Iný čas nástupu na pobyt, ako je uvedené vyššie, je nutné dohodnúť s personálom vopred.
4.12 Po 18:00 hodine (ak nie je dohodnuté inak) môže Poskytovateľ izbou disponovať a znovu predať. Nedodržanie
dohodnutého nástupu na pobyt je považované za stornovanie pobytu zo strany Objednávateľa.
 
5. Práva a povinnosti Poskytovateľa
 
5.1 Poskytovateľ je povinný poskytovať dohodnuté Služby v rozsahu, spôsobom a za podmienok
dohodnutých Zmluvou alebo Objednávkou a stanovených vo VOP. Pri poskytovaní Služieb je
Poskytovateľ viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike.
5.2 Poskytovateľ je povinný odovzdať Objednávateľovi priestory vyhradené mu na
ubytovanie v stave spôsobilom na riadne užívanie a zabezpečiť mu nerušený výkon jeho práv
spojených s ubytovaním.
5.3 Hosťom sú k dispozícii rezervované izby od 14:00 dohodnutého dňa príchodu. Objednávateľ nemá právo na skoršie ubytovanie v rezervovanej izbe, s výnimkou osobitnej
dohody s Poskytovateľom.
5.4 Poskytovateľ môže od Zmluvy pred uplynutím dohodnutej doby odstúpiť, ak Objednávateľ v ubytovacom zariadení aj napriek výstrahe hrubo porušuje dobré mravy
alebo inak hrubo porušuje svoje povinnosti zo zmluvy, prípadne ak správaním Objednávateľa
dochádza alebo hrozí vznik škody na majetku, živote alebo zdraví Poskytovateľa alebo tretích osôb.
5.5 Poskytovateľ je oprávnený pozastaviť alebo obmedziť poskytovanie Služby ubytovania, pokiaľ je
poskytovanie Služby znemožnené alebo obmedzené neodvrátiteľnou udalosťou, ktorú nebolo možné
predvídať alebo jej zabrániť (najmä vyššia moc a iné okolnosti vylučujúce zodpovednosť v zmysle Obchodného zákonníka).
5.6 Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi nemožnosť poskytnutia Služby bez zbytočného odkladu, najmenej však 3 dní vopred. Nemožnosť poskytnutia
služby spôsobený neodvrátiteľnou udalosťou sa Poskytovateľ zaväzuje oznámiť Objednávateľovi
bezodkladne, hneď ako sa o príčinách dozvie. Poskytovateľ v uvedených prípadoch neoveruje
doručenie oznámenia Objednávateľovi. Odoslanie oznámenia na kontaktnú e-mailovú adresu
Objednávateľa je považované za doručenie. Objednávateľ berie túto skutočnosť na vedomie.
5.7 Poskytovateľ je oprávnený ukončiť či obmedziť poskytovanie Služby ubytovania v nevyhnutnom
rozsahu bez predchádzajúceho upozornenia Objednávateľa, ak sú Služby ubytovania využívané v rozpore so Zmluvou.
5.8 O zodpovednosti Poskytovateľa za veci vnesené do ubytovacích priestorov ubytovaným alebo pre neho platia ustanovenia § 433 a 436 Občianskeho zákonníka.
 
6. Práva a povinnosti Objednávateľa
 
6.1 Objednávateľ je povinný Služby ubytovania užívať len spôsobom, ktorý je v súlade so Zmluvou a
VOP, s prípadnými pokynmi Poskytovateľa a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.
6.2 Objednávateľ je povinný uhradiť Cenu za poskytnuté Služby riadne a včas podľa Zmluvy.
6.3 Objednávateľ je povinný oboznámiť sa pred začatím využívania Služby s obsahom VOP.
6.4 Objednávateľ je povinný užívať ubytovacie zariadenie tak, aby nedochádzalo k škodám na majetku,
poškodeniu vnútorného zariadenia a vybavenia.
6.5 Izby musia byť v dohodnutý deň odchodu odovzdané Poskytovateľovi najneskôr do 10:00 a počas letnej sezóny - 1.5-30.9. je možný odchod
najneskôr do 9:00, pokiaľ nebolo vopred dohodnuté inak a to v stave bez akéhokoľvek poškodenia.
6.6 Objednávateľ má právo užívať priestory, ktoré mu boli na ubytovanie vyhradené, ako aj užívať
spoločné priestory ubytovacieho zariadenia a používať služby, ktorých poskytovanie je s ubytovaním spojené.
6.7 Objednávateľ je povinný užívať priestory vyhradené mu na ubytovanie a plnenia spojené
s ubytovaním riadne; v týchto priestoroch nesmie ubytovaný bez súhlasu ubytovateľa vykonávať
žiadne zmeny (presun alebo výmena nábytku, zariadenia, príslušenstva a pod.)
6.8 Objednávateľ je povinný telefonicky na číslo +421 903 635 773 oznámiť Poskytovateľovi akékoľvek poruchy, škody
alebo iné obdobné skutočnosti, ktoré sa vyskytli v ubytovacom zariadení bez ohľadu na to, kto ich
vznik zavinil.
6.9 Objednávateľ má právo na okamžité odstránenie porúch v ubytovacom zariadení, ktoré vznikli počas jeho pobytu. V prípade, ak vznik poruchy zavinil Objednávateľ, resp. akákoľvek
tretia osoba, ktorá užíva ubytovacie zariadenie s vedomím Objednávateľa, Objednávateľ je povinný
uhradiť všetku škodu, ktorá Poskytovateľovi vznikla, vrátane nákladov potrebných na odstránenie poruchy/škody.
6.10 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi požadovanú alebo inak potrebnú súčinnosť za účelom odstránenia poruchy alebo iného nedostatku poskytovanej Služby.
 
7. Cena Služby
 
7.1 Cena Služieb je stanovená v cenníku služieb zverejnenom na internetovej stránke Poskytovateľa.
7.2 Poskytovateľ sa môže s Objednávateľom dohodnúť na individuálnej zľave z ceny.
7.3 Cena za služby je vo výške uvedenej v akceptácii rezervácie zaslanej Poskytovateľom Objednávateľovi.
7.4 Cena všetkých Služby, ako aj suma poplatkov a náhrad uvedených v tejto Zmluve je stanovená vrátane DPH.
7.5 Úhradou Ceny Služieb sa rozumie ich pripísanie v plnej vyúčtovanej výške v prospech účtu Poskytovateľa.
7.6 Cena Služieb, poplatkov a náhrad je splatná v mene EUR, bezhotovostným prevodom na účet Poskytovateľa.
7.7 Objednávateľ je povinný uhradiť Rezervačnú zálohu vo výške 30-100 % (podľa zvolených podmienok rezervácie) z celkovej ceny poskytovanej
Služby v lehote 3 dní od akceptovania rezervácie na ubytovanie Poskytovateľom. V prípade porušenia tejto povinnosti je Poskytovateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť.
7.8 Objednávateľ uhradí zvyšnú časť ceny za poskytnuté služby ubytovania najneskôr v deň nástupu na ubytovanie. V prípade
porušenia tejto povinnosti je Poskytovateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. V prípade odstúpenia od
zmluvy je Poskytovateľ oprávnený uplatniť si právo na zaplatenie zmluvnej pokuty do výšky Rezervačnej zálohy.
7.9 Pri nástupe na ubytovanie je Objednávateľ povinný uhradiť Poskytovateľovi do depozitu sumu 100 € v hotovosti ako kauciu, ktorá slúži na úhradu prípadných škôd spôsobených
Objednávateľom v ubytovacom zariadení. V prípade, ak Objednávateľ nespôsobí žiadnu škodu,
Poskytovateľ je povinný kauciu vrátiť najneskôr v posledný deň pobytu.
 
8. Ochrana osobných údajov
 
8.1 Objednávateľ zaslaním rezervácie, resp. potvrdením osobitného formulára na internetovej stránke
Poskytovateľa vyjadruje vážne, slobodne, konkrétne a jednoznačne súhlas so spracúvaním svojich
osobných údajov v zmysle ust. § 5 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8.2 Spracúvaním osobných údajov pre účely poskytovania služieb podľa týchto VOP je akákoľvek operácia s osobnými údajmi alebo so súbormi osobných
údajov, najmä získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena,
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva
automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
8.3 Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Poskytovateľ
vyhlasuje, že si je vedomý povinnosti dodržiavať uvedené právne predpisy a poučenia o obsahu
záväzkov z toho vyplývajúcich. Povinnosť Poskytovateľa ochraňovať osobné údaje nie je časovo obmedzená.
8.4 V prípadoch, ak si poskytovanie Služby v zmysle Zmluvy bude vyžadovať akékoľvek
sprístupnenie osobných údajov na strane Objednávateľa, Poskytovateľ sa zaväzuje takéto osobné
údaje spracovať alebo použiť len spôsobom, ktorý je v súlade so Zmluvou a len v rozsahu, ktorý je
nevyhnutný na dosiahnutie jej účelu. Poskytovateľovi sa v tejto súvislosti zakazuje najmä kopírovať,
skenovať, zaznamenávať, využívať, uchovávať, prenášať, poskytovať, sprístupňovať alebo zverejniť
osobné údaje s ktorými prichádza do styku pri poskytovaní Služieb na iné účely ako plnenie predmetu
Zmluvy. Poskytovateľ je povinný bezodkladne po naplnení účelu spracovania predmetných osobných
údajov, najneskôr však po zániku Zmluvy, ukončiť spracúvanie príslušných osobných údajov a
osobné údaje zlikvidovať. Objednávateľ vyhlasuje, že na každé nakladanie s osobnými údajmi, ku
ktorému má dôjsť pri plnení povinností Poskytovateľa zo záväzkového vzťahu zo Zmluvy, a ktoré
podľa zákona vyžaduje súhlas dotknutej osoby, má udelený súhlas dotknutých osôb.
8.5 Poskytovateľ je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na to, aby povinnosti uvedené v tomto článku VOP plnili
aj všetky osoby na strane Poskytovateľa, podieľajúce sa na plnení predmetu Zmluvy. Objednávateľ sa
zaväzuje, že na požiadanie Poskytovateľa i z vlastnej iniciatívy, bude Poskytovateľovi včas a riadne
poskytovať všetku súčinnosť potrebnú na to, aby Poskytovateľ mohol riadne plniť tu uvedené
povinnosti.
 
9. Reklamácia a zodpovednosť za škodu
 
9.1 Ak sa vyskytne u poskytovanej služby vada, má Objednávateľ právo vadu reklamovať resp.
uplatniť si u predávajúceho právo zo zodpovednosti za vady poskytnutej služby. Pre správne
posúdenie reklamácie je nutné, aby Objednávateľ prípadnú vadu poskytovaných služieb riadne popísal a špecifikoval.
9.2 Objednávateľ uplatňuje reklamáciu osobne alebo písomne priamo u Poskytovateľa.
9.3 Poskytovateľ nezodpovedá za vady ubytovacích služieb, ak: a) Objednávateľ vadu
spôsobil sám, b) Objednávateľ pred poskytnutím služby o prípadnej vade vedel, c) Vady boli
spôsobené tretími osobami, poveternostnými podmienkami a inými skutočnosťami, ktoré poskytovateľ
nevedel ovplyvniť.
9.4 Poskytovateľ nezodpovedá za vady ubytovacích služieb pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny.
9.5 Poskytovateľ je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.
9.6 Na základe kladne vybavenej reklamácie za Službu má Objednávateľ právo na zľavu z Ceny alebo na zníženie Ceny.
9.7 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov.
Počas alternatívneho riešenia sporov spotrebiteľ spolupracuje so subjektom alternatívneho riešenia sporov v záujme rýchleho vyriešenia sporu.
9.8 Objednávateľ má právo obrátiť sa na Poskytovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým Poskytovateľ vybavil jeho
reklamáciu alebo ak sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva.
9.9 Podrobnosti o vedení alternatívneho riešenia sporu sú upravené v Zákone NR SR č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení
spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
9.10 Zmluvné strany si navzájom zodpovedajú za škodu spôsobenú porušením svojich zákonných alebo zmluvných povinností s
výnimkou prípadu, keď porušenie alebo nesplnenie povinnosti bolo spôsobené prekážkou, ktorá
nastala nezávisle od vôle povinnej strany, a ktorá jej bránila v splnení jej povinnosti. Každá Zmluvná
strana nahradí druhej Zmluvnej strane akékoľvek škody (vrátane akýchkoľvek výdavkov a nákladov,
súdnych trov a nákladov na právnu pomoc a pod.), ktoré tejto Zmluvnej strane vzniknú v dôsledku
akéhokoľvek porušenia zákonnej alebo zmluvnej povinnosti, vyhlásenia poskytnutého druhou
Zmluvnou stranou v rámci tejto Zmluvy, o ktorom sa ukáže, že je nepravdivé alebo zavádzajúce,
alebo ktoré vzniknú v dôsledku čiastočného alebo úplného nesplnenia alebo porušenia záväzkov tejto
Zmluvnej strany vyplývajúcich zo Zmluvy.
 
10. Zmena VOP
 
10.1 Poskytovateľ si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu VOP. Odo dňa účinnosti
nových VOP sa tieto VOP budú vzťahovať na všetky zmluvné vzťahy, ktoré im podliehajú a ktoré sú v
platnosti v deň ich účinnosti.
 
11. Mimosúdne riešenie sporov
 
11.1 Všetky ustanovenia Zmluvy a VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
11.2 Právne vzťahy Zmluvou a VOP výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho
zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Pre právne vzťahy
vyplývajúce zo Zmluvy a týchto VOP platí právo Slovenskej republiky aj v prípade, že Objednávateľ je
cudzinec, zahraničná osoba alebo osoba bez štátnej príslušnosti, ak nie je v Zmluve uvedené inak.
11.3 Všetky spory vzniknuté z právneho vzťahu vzniknutých na základe Zmluvy alebo súvisiacich so
Zmluvou, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto Zmluvy sa Objednávateľ a Poskytovateľ
pokúsia prednostne riešiť dohodou. Ak k dohode nedôjde, bude spor s konečnou platnosťou
rozhodovaný súdom príslušným podľa Civilného sporového poriadku.
11.4 Ak Zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy musia byť voči druhej strane uplatnené písomne.
 
12. Doručovanie písomností
 
12.1 Písomnosti sa doručujú osobne, kuriérskou službou, poštou alebo elektronickými prostriedkami
(e-mail) na dohodnutú adresu, na adresu sídla druhej zmluvnej strany alebo na adresu, ktorú si zmluvné strany za týmto účelom určia.
12.2 Za osobné doručenie sa považuje osobné prevzatie písomnosti zmluvnou stranou, resp. osobou poverenou zmluvnou stranou na preberanie písomností.
12.3 Ak pri doručovaní písomností poštou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia. Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej
doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej uloženia na pošte, aj keď sa adresát o jej uložení nedozvie.
12.4 Ak pri doručovaní písomnosti kuriérskou službou adresát odmietne písomnosť prevziať, považuje sa písomnosť za doručenú dňom odmietnutia jej prevzatia.
Ak adresát písomnosti nie je v mieste jej doručenia zastihnutý, považuje sa písomnosť za doručenú tretím dňom od jej odovzdania kuriérovi.
12.5 Písomnosti doručované prostredníctvom e-mailu sa považujú za doručené nasledujúci deň po ich odoslaní, ak nie je preukázaný skorší termín doručenia.
 
13. Záverečné ustanovenia
 
13.1 Text VOP v slovenskom jazyku je záväzný a má prednosť pred znením VOP v akomkoľvek inom
jazyku. V prípade, ak je Zmluva alebo jej časť uzavretá v slovenskom a zároveň aj v inom jazyku,
rozhodujúci je text Zmluvy alebo jej časti v slovenskom jazyku, ak nie je dohodnuté Zmluvnými stranami výslovne inak.
13.2 Pokiaľ by akékoľvek z ustanovení Zmluvy, VOP alebo Cenníka malo byť alebo sa malo stať neplatným alebo neúčinným, zaväzujú sa Objednávateľ a Poskytovateľ toto
bezodkladne nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia.
13.3 VOP strácajú platnosť a účinnosť dňom nadobudnutia účinnosti a platnosti nových VOP.
13.4 VOP sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy a Cenníka a pre Objednávateľa a Poskytovateľa sa stávajú účinnými a záväznými dňom podpisu
Zmluvy oboma Zmluvnými stranami.
13.5 Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01. 01. 2020.

Najvýhodnejšie ponuky na webe

Okamžité potvrdenie pobytu

Bezpečná online platba

Pohostinnosť a komplexnosť Osobný a priateľský prístup

V AP Kyjev a Arcadia Podhájska nájdete kvalitné ubytovanie za prijateľnú cenu.

Verejné hodnotenia na portáloch Ako hodnotia pobyty naši hostia?

Hodnotenia Booking Arcadia Podhájska
Hodnotenia Booking Arcadia Podhájska
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím