Unikátny liečivý prameň

GDPR  apartmány diamond v podhájskej

Cena dňaizba/noc

Cena dňa pri rezervácii na našom webe už od

40 €

Ak nájdete ponuku našich apartmánov s nižšou cenou, cenu dorovnáme!

GDPR

Ochrana osobných údajov Aparmany Arcadia ( poskytovateľ ubytovacích služieb):
Arcadia-Podhájska, s.r.o., Senčianská 620/132, 941 48 Podhájska, IČO: 52460592 DIČ:
2121080808, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.
48645/N

1.Základné informácie.

Spoločnosť Arcadia-Podhájska, s.r.o., Senčianská 620/132, 941 48 Podhájska, (Aparmany
Arcadia) ďalej len Prenajímateľ, rešpektujeme Vaše právo na súkromie a súkromie každej
osoby, ktorá navštívi naše ubytovanie v súkromí alebo použije webovú stránku. Spoločnosť
zhromažďuje, spracováva a používa osobné údaje v súlade Nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) a zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len
,,Zákon“), a robí všetko, čo je potrebné, aby zabezpečila súlad s týmito právnymi predpismi.
Zaviedli sme všetky potrebné opatrenia na zabezpečenie a uchovávanie Vašich osobných
údajov, ktoré nám sprostredkujete.

2. Zber, využívanie a spracovanie osobných údajov.

2.1 Prenajímateľ sa zaväzuje prijať také technické, personálne a iné potrebné opatrenia, aby
nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, k ich zmene,
zničeniu alebo strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, či
k inému zneužitiu osobných údajov.
2.2 V súvislosti s poskytovaním ubytovacích služieb je prenajímateľ povinný spracovávať
osobné údaje hostí. S týmito údajmi pracujú najmä: a. Konateľa b. personál recepcie c.
Marketingový pracovník. Vyššie uvedení užívatelia boli poučení o citlivosti osobných údajov.
S osobnými údajmi hostí zaobchádzajú výhradne v rámci služieb poskytovaných
Prenajímateľa. Prenajímateľ neposkytuje osobné údaje hostí ďalším subjektom. 2 Ďalšími
spracovateľmi osobných údajov hostí sú: a. Hotelový systém HORECA GROUP - Ellipse b.
Účtovná kancelária Miroslava Pintérová.
2.3 Objednávateľ zaslaním rezervácie, resp. potvrdením osobitného formulára na internetovej
stránke Poskytovateľa vyjadruje vážne, slobodne, konkrétne a jednoznačne súhlas so
spracúvaním svojich osobných údajov v zmysle ust. § 5 písm. a) Zákona č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Informácie o zákazníkoch

3.1 Prenajímateľ má zákonnú povinnosť uchovávať o svojich hosťoch niektoré osobné údaje,
a to najmä meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, číslo a typ dokladu,
prípadné víza a účel pobytu. Táto povinnosť sa riadi Zákonom o pobyte cudzincov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov č. 404/2011 Z. z. a Zákonom o miestnych daniach a miestnom
poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 582/2004 Z. z. Podľa týchto
právnych predpisov je Prenajímateľ povinný uchovávať tieto osobné údaje o zákazníkoch po
dobu 5 rokov.
3.2 Okrem zákonom stanovených osobných údajov Prenajímateľ uchováva a spracováva aj
emailovú adresu a telefónne číslo. Tieto osobné údaje sú využívané na komunikáciu pred,
počas a po skončení pobytu zákazníka. E-mailová adresa je využívaná taktiež na
marketingové účely Prenajímateľa, konkrétne na zasielanie nepravidelného newslettera. Z
emailovej databázy a odberu newslettera sa môže zákazník kedykoľvek odhlásiť kliknutím na
príslušný odkaz v e-mailovej správe. Prenajímateľ prehlasuje, že e-mailové adresy
neposkytuje tretím osobám a subjektom.
3.3 Zákazník má právo kedykoľvek požiadať Prenajímateľa o prehľad svojich osobných
údajov. Tieto informácie sú uchované na karte hosťa v hotelovom systéme HORECA

GROUP - Ellipse. Notársky overenú žiadosť o vymazanie osobných údajov je nutné doručiť
poštou na adresu Prenajímateľa. V prípade oprávnenej žiadosti o vymazanie osobných údajov
Prenajímateľ kartu hosťa odstráni. Prenajímateľ sa však musí riadiť vyššie uvedenými
zákonmi a vymenované osobné údaje môžu byť vymazané až po uplynutí zákonom
stanovenej lehoty.
3.4.Osobné údaje detí Aparmany Arcadia nemieni získavať osobné údaje detí mladších ako
18 rokov.
3.5. Sociálna sieť Facebook Naša webová stránka môže obsahovať tzv. Plug-iny sociálnej
siete facebook.com, ktorej prevádzkovateľom je Facebook Inc, 1601 S.California Ave, Palo
Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Takéto plug-iny moduly predstavujú najmä Facebook
tlačidlá ako „Like“ alebo „Páči sa mi to“. Využitie niektorej z plug-in funkcií, prepojí túto
informáciu s Vaším užívateľským účtom na siete Facebook. Ďalšie informácie o zbere a
využívaní údajov sociálnou sieťou Facebook a o právach a možnostiach ochrany Vašich
osobných údajov máte k dispozícii na adrese siete Facebook http://facebook.com/policy.php.
Prepojenie Vášho užívateľského účtu s návštevou našej internetovej stránky na Facebooku
môžete prerušiť ak sa odhlásite z užívateľského účtu na sociálnej siete Facebook pred
návštevou našej stránky.
3 6. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely udelený podľa § 11 zákona
č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v
znení neskorších predpisov. Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou
Arcadia-Podhájska, s.r.o., Senčianská 620/132, 941 48 Podhájska, IČO: 52460592 DIČ:
2121080808, zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka č.
48645/N (ďalej len Prenajímateľ) a to v rozsahu údajov uvedených v kontaktných a
registračných formulároch na webovej stránke www.podhajska-ubytovanie.sk Tento súhlas
udeľujem na účely marketingovej činnosti Prenajímateľa, vykonávania prieskumov, ankiet,
podpory predaja zo strany poskytovateľa ubytovacích služieb a jeho zmluvných partnerov.
Zároveň súhlasím s poskytnutím môjho telefónneho čísla a adresy elektronickej pošty (e-
mail) na účely zasielania marketingových správ, reklamných informácií, ponúk produktov,
služieb, akcií alebo zisťovanie spokojnosti s poskytnutými službami. Tento súhlas
poskytujem dobrovoľne na dobu 3 rokov od udelenia súhlasu, pričom som si vedomý môjho
práva kedykoľvek tento súhlas písomne odvolať zaslaním odvolania na adresu spoločnosti
Prenajímateľa. Odvolanie súhlasu nadobudne účinnosť dňom jeho doručenia, ak nie je v
odvolaní súhlasu uvedené inak. Zároveň potvrdzujem, že všetky osobné údaje som poskytol
dobrovoľne, sú pravdivé, správne a aktuálne.

Najvýhodnejšie ponuky na webe

Okamžité potvrdenie pobytu

Bezpečná online platba

Pohostinnosť a komplexnosť Osobný a priateľský prístup

V AP Kyjev a Arcadia Podhájska nájdete kvalitné ubytovanie za prijateľnú cenu.

Verejné hodnotenia na portáloch Ako hodnotia pobyty naši hostia?

Hodnotenia Booking Arcadia Podhájska
Hodnotenia Booking Arcadia Podhájska
Prehliadaním našich webových stránok ukladáme do Vášho prehliadača súbory cookies. Niektoré sú nevyhnutné na správne funovanie webu a niektoré slúžia pre analytické a marketingové účely. Všetky cookies sú plne bezpečné. Prosíme Vás o súhlas s ich používaním.
Odmietnuť
Nastavenia
Súhlasím